Xây dựng nhà Ông Hồ Ngọc A tại lô 21 Yên Thế, Đà Nẵng


Đã thực hiện xây dựng nhà cho gia đình ông Hồ Ngọc A tại lô 21 Yên thế Đà Nẵng với diện tích xây dựng 300m2

Công trình


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro