Thăm dò, đánh giá trữ lượng nước ngầm, khai thác nước


Các công trình thăm dò, khai thác nước ngầm thường phải trải qua các bước công việc sau:

a/ Lập đề án thăm dò: tham khảo tài liệu cũ, khảo sát khái quát vùng thăm dò để lập Đề án thăm dò, trong đó chỉ ra được phương pháp và khối lượng các dạng công việc sẽ tiến hành cũng như chi phí cho toàn bộ công việc.

b/ Bảo vệ Đề án trước Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nếu đề án được thông qua, chủ đầu tư sẽ được nhận Giấy phép thăm dò nước dưới đất do Bộ cấp. Trường hợp quy mô khai thác nhỏ thì Giấy phép sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh (Thành phố) cấp theo đề nghị của Sở Tài nguyên-Môi trường.

c/ Thi công các dạng công tác: địa vật lý; trắc địa; khoan thăm dò; bơm thí nghiệm; phân tích mẫu nước; quan trắc động thái; khoan thăm dò-khai thác; … Công tác thi công phải tuân thủ đúng theo Giấy phép được cấp. Trường hợp muốn thay đổi thì phải có công văn trình cơ quan đã cấp phép xin điều chỉnh.

d/ Sau khi thi công xong toàn bộ khối lượng công tác theo đề án, tiến hành lập báo cáo đánh giá trữ lượng. Liên hiệp sẽ phối hợp với Chủ đầu tư bảo vệ báo cáo trữ lượng trước Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

e/ Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác mỏ nước ngầm trên cơ sở Báo cáo trữ lượng đã được phê duyệt.

Lĩnh vực hoạt động


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro