Đập Khe Tân


Lập báo cáo và khoan khảo sát địa chất Đập Khe Tân – Quảng Nam với 08 lỗ khoan cho đập chính và đập phụ.

 

Công trình


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro