Khoan khảo sát ĐCCT cho dự án mở rộng Cục Thống kê Quảng Nam


Đã thực hiện khoan khảo sát đánh giá điều kiện địa chất công trình với 03 lỗ khoan

phục vụ cho nâng cấp mở rộng Cục thống kê Quảng  Nam, tại 106 Trần Quý Cáp, tp Tam Kỳ, tỉnh  Quảng  Nam.

Công trình


Banner ngã ba huế Khoản địa chất Metro